H&M är ett publikt svenskt aktiebolag som är noterat på NASDAQ Stockholm. H&M:s bolagsstyrning – från aktieägare, styrelse, verkställande direktör till koncernledning och landschefer – utgår från gällande externa lagar, regler, rekommendationer samt interna regelverk.

Bolagsstämman är H&M:s högsta beslutande organ. Valberedningen tillvaratar aktieägarnas intressen och har en beredande roll inför årsstämman avseende bland annat förslag om styrelsens sammansättning.

Styrelsen förvaltar, för ägarnas räkning, företagets angelägenheter. H&M:s styrelse leds av styrelseordförande Karl-Johan Persson. Styrelsen utser den verkställande direktören som ansvarar för företagets löpande förvaltning i enlighet med styrelsens anvisningar.

Revisionsutskottet övervakar den finansiella rapporteringen och är den främsta kommunikationsvägen mellan styrelsen och revisorerna.

Styrelsen och verkställande direktörens förvaltning samt företagets finansiella rapportering granskas av revisorerna som utses av årsstämman.

Viktiga interna dokument som t ex Code of Ethics styr ledningens och medarbetarnas agerande samt även de starka värderingar som finns i ”H&M-andan” som t ex sunt förnuft, ständiga förbättringar, kostnadsmedvetenhet, handelsmannaskap, tron på människan etc.

H&M har en matrisorganisation och internkontrollen sköts av respektive central funktion som kontrollerar att deras respektive funktion i varje land arbetar enligt föreskrivna policies och riktlinjer. Butikerna kontrolleras i sin tur av interna butiksrevisorer. I bolagsstyrningsrapporterna finns mer information om H&M:s bolagsstyrning och interna kontroll.

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning bygger på principen ”följ eller förklara”. Principen innebär att ett företag som tillämpar koden kan avvika från enskilda regler men då ska ange förklaringar till avvikelsen.

Koden innebär bland annat att bolaget i samband med årsredovisningen ska avge en särskild rapport om bolagsstyrningsfrågor där bolaget ska ange om och hur koden tillämpats under det senaste räkenskapsåret.

Relaterad information