Valberedningens sammansättning baserar sig på valberedningens principer som antogs vid årsstämman 2020. Nedanstående valberedning baseras på att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna utifrån vad man kan utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare styrelseordföranden må representera. Förändringar i ägarförteckningen visade under hösten att Nordea fonder inte längre hörde till de fyra största aktieägarna vilket innebar att Nordeas representant Erik Durhan som hade valts in vid årsstämman 2020 lämnade H&M:s valberedning hösten 2020. Enligt reglerna i valberedningens principer utsågs ny ledamot, Anders Oscarsson från AMF och AMF fonder, som numera är bland de fyra största aktieägarna i H&M utifrån vad som kan utläsas av aktieboken.

Valberedningen består således av:

  • Karl-Johan Persson, styrelseordförande
  • Stefan Persson, Ramsbury Invest
  • Lottie Tham
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF fonder

För valberedningens principer, som fastställdes vid årsstämman den 7 maj 2020 – se bilaga 1 i dokumentet Valberedningens arbete inför årsstämman 2020.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm
e-post: valberedningen@hm.com

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa för varje år, se nedan.

Sedan årsstämman 2008 väljs ledamöterna till H&M:s valberedning av stämman.