Valberedningens sammansättning baserar sig på valberedningens principer som antogs vid årsstämman 2021. Nedanstående valberedning baseras på att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna utifrån vad man kan utläsa av aktieboken.

Valberedningen består således av:

  • Karl-Johan Persson, styrelseordförande
  • Stefan Persson, Ramsbury Invest
  • Lottie Tham
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Erik Durhan, Nordea fonder

För valberedningens principer, som fastställdes vid årsstämman den 6 maj 2021 – se bilaga 1 i dokumentet Valberedningens redogörelse inför årsstämman 2021

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm
e-post: valberedningen@hm.com

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa för varje år, se nedan.

Sedan årsstämman 2008 väljs ledamöterna till H&M:s valberedning av stämman.

Dokument