Valberedningen består av:

 • Karl-Johan Persson, styrelseordförande
 • Stefan Persson, Ramsbury Invest
 • Lottie Tham
 • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
 • Erik Durhan, Nordea fonder

Dessa ledamöter utgör valberedning till dess att ny valberedning utses enligt nedan.

Årsstämman 4 maj 2022 fattade följande beslut om sammansättningen av valberedningen och instruktion för valberedningen.

A. SAMMANSÄTTNING AV VALBEREDNING

 1. Valberedningen ska bestå av styrelseordföranden och fyra övriga ledamöter. De fyra övriga ledamöterna ska utses på följande sätt: envar av de fyra röstmässigt största aktieägarna i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den sista bankdagen i augusti varje år, utser en ledamot. Bestämmandet av vilka som är de fyra röstmässigt största ägarna ska grunda sig på ägarstatistik som ska innehålla sortering efter röststyrka (ägargrupperad) och innehålla de 25 största i Sverige ägarregistrerade aktieägarna, d.v.s. aktieägare med konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller aktieägare som har en depå hos en förvaltare som har uppgivit aktieägarens namn till Euroclear Sweden AB.
 2. Om inte ledamöterna i valberedningen enas om annat, ska ordförande i valberedningen vara den som är utsedd av den röstmässigt största ägaren. Ordförande i valberedningen ska ha utslagsröst vid lika röstetal.
 3. Om någon av de fyra röstmässigt största aktieägarna avstår från att delta i valberedningen, eller på annat sätt kan anses ha avstått från en sådan rätt, ska den största aktieägaren (röstmässigt) som står näst i tur ges tillfälle att utse ledamot.
 4. Om någon av de aktieägare som utsett en ledamot till valberedningen, meddelar valberedningen att aktieägaren önskar att den som aktieägaren utsett inte längre ska tillhöra valberedningen (t.ex. på grund av att vederbörande lämnat sin anställning), ska vederbörande ledamot inte längre tillhöra valberedningen.
 5. Om en aktieägare har utsett ledamot i valberedningen men vid en tidpunkt som infaller tidigare än fyra månader före årsstämman inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, kan valberedningen besluta att ledamot utsedd av denna aktieägare inte längre ska tillhöra valberedningen.
 6. Om en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska en ersättare utses, om valberedningen finner det lämpligt (varvid valberedningen kan beakta exempelvis hur mycket av valberedningens arbete som återstår). En sådan ersättare ska utses av samma aktieägare som utsett den ledamot som lämnat eller, om denna aktieägare inte längre tillhör de fyra röstmässigt största aktieägarna, av den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur.
 7. H&M ska senast sex månader före varje årsstämma på bolagets webbplats lämna uppgift om sammansättningen av valberedningen. Bolaget ska där även lämna uppgift om ändringar i valberedningens sammansättning.
 8. Med ägare och aktieägare i uttryck som ”de fyra röstmässigt största ägarna” eller ”den aktieägare som storleksmässigt står näst i tur” avses aktieägare såsom de upptagits i ägarstatistiken angiven i punkt 1 ovan.

B. INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

 1. Styrelsens ordförande ska snarast möjligt efter den sista bankdagen i augusti varje år sammankalla valberedningen till dess första sammanträde och ska vidare, som ett led i valberedningens arbete, för valberedningen redovisa de förhållanden avseende styrelsens arbete och behov av särskild kompetens m.m. som kan vara av betydelse för valberedningsarbetet.
 2. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.
 3. Valberedningen ska till varje årsstämma lämna förslag till:
  a) val av stämmoordförande
  b) beslut om antal styrelseledamöter
  c) beslut om styrelsearvode för styrelseordförande och envar av övriga styrelseledamöter (inklusive arbete i styrelsens utskott)
  d) val av styrelseledamöter
  e) val av styrelseordförande
  f) beslut om antal revisorer
  g) beslut om arvode till revisor(erna) h) val av revisor(er).
 4. All information som valberedningens ledamöter erhåller inom ramen för sitt uppdrag eller annars erhåller av bolaget ska behandlas strikt konfidentiellt och får inte avslöjas för tredje part innan informationen har offentliggjorts. Valberedningens förslag, redogörelser och yttranden ska kommuniceras till bolaget i skälig tid för att säkerställa efterlevnad av Svensk kod för bolagsstyrning

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm
e-post: valberedningen@hm.com

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa för varje år, se nedan.

Dokument