I enlighet med principer för valberedningen vilka beslutades vid årsstämman 2009, ska H&M ha en valberedning bestående av styrelseordförande samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna, såvitt man kan utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare som styrelseordföranden må representera.

Vid årsstämman 2009 utsågs följande valberedning fram tills nästa årsstämma:

Stefan Persson, styrelseordförande
Lottie Tham, representerande Lottie Tham
Staffan Grefbäck, representerande Alecta
Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder
Peter Lindell, representerande AMF pension

Sammanställningen baserar sig på ägarförhållandet per den 27 februari 2009. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm

e-post: valberedningen@hm.com

Årsstämman den 4 maj 2009 godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen, se bilaga 1, “Valberedningens arbete inför årsstämman 2009“.

Dokument