I enlighet med principer för valberedningen vilka beslutades vid årsstämman 2010, ska H&M ha en valberedning bestående av styrelseordförande samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna, såvitt man kan utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare som styrelseordföranden må representera.

H&M:s valberedning består av följande:

Stefan Persson, styrelseordförande
Lottie Tham, representerande Lottie Tham
Liselott Ledin, representerande Alecta
Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder
Anders Oscarsson, representerande AMF pension

Sammanställningen baserar sig på ägarförhållandet per den 28 februari 2010. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm

e-post: valberedningen@hm.com

Årsstämman den 29 april 2010 godkände valberedningens förslag till principer för valberedningen, se bilaga 1, “Valberedningens arbete inför årsstämman 2010“, nedan.

Dokument