I enlighet med principer för valberedningen vilka beslutades vid årsstämman 2012, ska H&M ha en valberedning bestående av styrelseordförande samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna utöver den aktieägare som styrelseordföranden må representera.

Vid årsstämman 2012 utsågs följande valberedning:

  • Stefan Persson, styrelsens ordförande
  • Lottie Tham
  • Liselott Ledin, Alecta
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder

Sammanställningen baserar sig på ägarförhållandet per den 29 februari 2012. Ovanstående valberedning består fram till dess att en ny valberedning utses.

För valberedningens principer – läs dokumentet Valberedningens arbete inför årsstämman 2012.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm

e-post: valberedningen@hm.com

Om valberedningen

Valberedningen är bolagsstämmans organ för att skapa beslutsunderlag för stämman när det gäller val av styrelse och styrelseordförande, revisorer och ordföranden vid årsstämma, arvode till styrelse och revisorer samt principer för valberedningen.

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa under varje valberedning.

Sedan årsstämman 2008 väljs ledamöterna till H&M:s valberedning av stämman.

Dokument