Valberedningens sammansättning baserar sig på valberedningens principer som antogs vid årsstämman 2018. Nedanstående valberedning baseras på att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna utifrån vad man kan utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare styrelseordföranden må representera.

  • Stefan Persson, styrelsens ordförande
  • Lottie Tham
  • Liselott Ledin, Alecta
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden

För valberedningens principer, som fastställdes vid årsstämman den 8 maj 2018 – se bilaga 1 i dokumentet Valberedningens arbete inför årsstämman 2018

Då AMF och AMF Fonder inte längre är en av de fem största aktieägarna i H&M-koncernen har Anders Oscarsson, från AMF, lämnat H&M:s valberedning i oktober 2018. Enligt reglerna i valberedningens principer som är fastställda av årsstämman har ny ledamot i valberedningen utsetts: Thomas Wuolikainen från Fjärde AP-fonden som numera är bland de fem största aktieägarna i H&M utifrån vad som kan utläsas av aktieboken.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm

e-post: valberedningen@hm.com

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa för varje år, se nedan.

Sedan årsstämman 2008 väljs ledamöterna till H&M:s valberedning av stämman.

Dokument