Valberedningens sammansättning baserar sig på valberedningens principer som antogs vid årsstämman 2019. Nedanstående valberedning baseras på att valberedningen ska bestå av styrelseordföranden samt fyra övriga nominerade av de fyra röstmässigt största ägarna utifrån vad man kan utläsa av aktieboken, utöver den aktieägare styrelseordföranden må representera.

  • Stefan Persson, styrelsens ordförande
  • Lottie Tham
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Erik Durhan, Nordea Fonder
  • Anders Oscarsson, AMF och AMF Fonder
  • Thomas Wuolikainen, Fjärde AP-fonden

Ägarstrukturen i H&M har ändrats sedan valberedningen valdes vid årsstämman i maj 2019. Erik Durhan som representerar Nordea Fonder ingår därför i valberedningen på basis av att Nordea Fonders sammanlagda aktieinnehav gör dem till den fjärde största aktieägaren per den 31 oktober 2019. Valberedningen har därmed valt att utöka sin sammansättning med ytterligare en aktieägarrepresentant för sitt arbete inför årsstämman 2020.

För valberedningens principer, som fastställdes vid årsstämman den 7 maj 2019 – se bilaga 1 i dokumentet Valberedningens arbete inför årsstämman 2019

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta antingen till ledamöter i valberedningen eller skriva till:

H & M Hennes & Mauritz AB
Valberedningen
106 38 Stockholm
e-post: valberedningen@hm.com

Redogörelsen över valberedningens arbete inför varje årsstämma finns att läsa för varje år, se nedan.

Sedan årsstämman 2008 väljs ledamöterna till H&M:s valberedning av stämman.

Dokument