Fem år i sammandrag

Helår, 1 december - 30 november

2019*2020202120222023
Nettoomsättning, MSEK232 755187 031198 967223 553236 035
Ändring nettoomsättning från föregående år i SEK, %11-206126
Ändring nettoomsättning från föregående år i lokala valutor, %6-18126-1
Rörelseresultat, MSEK17 3463 09915 2557 16914 537
Rörelsemarginal, %7,51,77,73,26.2
Årets avskrivningar / nedskrivningar, MSEK11 05125 95322 32022 57922 955
Resultat efter finansiella poster, MSEK17 3912 05214 3006 21613 010
Resultat efter skatt, MSEK13 4431 24311 0103 5668 723
Likvida medel, MSEK12 31216 54027 47121 70726 398
Varulager, MSEK37 82338 20937 30642 49537 358
Eget kapital, MSEK57 06954 62360 01850 75747 601
Genomsnittligt antal utestående aktier, tusental**1 655 0721 655 0721 655 0721 649 8471 629 097
Resultat per aktie, SEK**8:120:756:652:165:35
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK**17:5115:6526:9615:0020:84
Antal utestående aktier per balansdagen, tusental**1 655 0721 655 0721 655 0721 629 6871 622 548
Eget kapital per aktie, SEK**34:4833:0032:2631:1529:34
Utdelning per aktie exklusive egna aktier, SEK***9:75-6:506:506:50
Avkastning på eget kapital, %23,32,219,26,417,7
Avkastning på sysselsatt kapital, %23,03,211,85,812,1
Andel riskbärande kapital, %51,033,635,429,727,6
Soliditet, %47,431,333,427,926,3
Totalt antal butiker5 0765 0184 8014 4654369
Medelantal anställda126 376110 325107 375106 522101 103

* Exklusive IFRS 16.
** Före och efter utspädning exklusive egna aktier.
*** Utdelning som beslutades och betalades ut under året.

För definitioner och förklaringar avseende rapportens alternativa nyckeltal, se sida 147-149 i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022.