Pressrelease

H & M Hennes & Mauritz AB Bokslutskommuniké

 

Helår (1 december 2021 — 30 november 2022)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i SEK ökade med 12 procent under räkenskapsåret 2022 till MSEK 223 553 (198 967). I lokala valutor var ökningen 6 procent. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 15 procent i SEK och 8 procent i lokala valutor.
 • Som tidigare kommunicerats har årets resultat påverkats av engångskostnader om MSEK 2 591 för avvecklingen av den ryska verksamheten samt för ett effektiviserings- och kostnadsprogram.
 • Bruttomarginalen uppgick till 50,7 procent (52,8). Justerat för engångskostnaderna var bruttomarginalen 50,8 procent (52,8).
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 7 169 (15 255), motsvarande en rörelsemarginal om 3,2 procent (7,7). Justerat för engångskostnaderna uppgick rörelseresultatet till MSEK 9 760 (15 255) och rörelsemarginalen till 4,4 procent (7,7).
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till MSEK 3 566 (11 010), motsvarande SEK 2:16 (6:65) per aktie. Justerat för engångskostnaderna uppgick resultatet efter skatt till MSEK 5 634 (11 010), motsvarande SEK 3:41 (6:65) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till MSEK 24 476 (44 619).
 • Den finansiella nettokassan var MSEK 10 929 (17 857). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter uppgick till MSEK 39 176 (42 649).
   

Fjärde kvartalet (1 september 2022 – 30 november 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till MSEK 62 433 (56 813). I lokala valutor var nettoomsättningen oförändrad. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 11 procent i SEK och 2 procent i lokala valutor.
 • Som tidigare kommunicerats har resultatet påverkats av en engångskostnad om MSEK 836 för ett effektiviserings- och kostnadsprogram.
 • Bruttoresultatet uppgick till MSEK 31 011 (31 341), vilket motsvarar en bruttomarginal om 49,7 procent (55,2). De externa faktorerna för inköpen till fjärde kvartalet var mycket negativa jämfört med motsvarande period föregående år, med en historiskt stark US-dollar.
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 821 (6 259), motsvarande en rörelsemarginal om 1,3 procent (11,0). Resultatminskningen i det fjärde kvartalet jämfört med motsvarande kvartal föregående år förklaras främst av negativa omvärldsfaktorer, uteblivet rörelseresultat från Ryssland samt engångskostnaden för effektiviserings- och kostnadsprogrammet.
 • Koncernens resultat efter skatt var MSEK -864 (4 621), motsvarande SEK -0:53 (2:79) per aktie.
 • Valutajusterat minskade varulagret med 3 procent jämfört med föregående år. Omräknat till SEK uppgick varulagret till 42 495 (37 306). Sammansättningen bedöms som god.
   
 • H&M-gruppens försäljning under perioden 1 december 2022– 25 januari 2023 ökade med 5 procent i lokala valutor jämfört med motsvarande period föregående år. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina ökade försäljningen med 9 procent i lokala valutor.
 • Investeringarna planeras öka med cirka 50 procent till SEK 10 miljarder under 2023.
 • Styrelsen föreslår årsstämman 2023 en oförändrad ordinarie utdelning om 6:50 kr per aktie att utbetalas i två delar.
 • Styrelsen kommer dessutom att be årsstämman 2023 om ett bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor. Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls.
   

”Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar, finns det goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning och förbättrad lönsamhet. Vi står därför fast vid vårt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024”, säger Helena Helmersson, vd.

  
Kommentar av Helena Helmersson, vd
 
Även om 2022 var ett turbulent år som präglades av negativa omvärldsfaktorer som geopolitiska utmaningar och kraftig kostnadsinflation ökade vår försäljning med 6 procent under året. Efter att ha lagt det mesta av de negativa effekterna från pandemin bakom oss utbröt kriget i Ukraina. Vi valde då att snabbt pausa försäljningen i berörda länder för att senare avveckla verksamheten i Ryssland och Belarus. Vårt beslut att avveckla verksamheten i Ryssland, som var en viktig och lönsam marknad har haft en stor negativ påverkan på vårt resultat. De kraftigt höjda råvaru- och fraktkostnaderna samt en historiskt stark US-dollar ledde till omfattande kostnadsökningar för varuinköpen. Istället för att höja priserna fullt ut till kund valde vi att förstärka vår marknadsposition ytterligare. Till detta kom ökade energikostnader samt en engångskostnad för effektiviserings- och kostnadsprogrammet som påbörjades i slutet av året. Den sammantagna effekten av dessa faktorer gav en negativ resultatpåverkan i fjärde kvartalet om totalt cirka 5 miljarder kronor jämfört med motsvarande kvartal föregående år.

De externa faktorerna som har haft en negativ effekt på våra inköpskostnader vänder successivt och bedöms bli positiva för vårt resultat under andra halvåret 2023. Inköpskostnaderna är redan lägre för de ordrar som läggs nu jämfört med samma tidpunkt föregående år. Till detta kan under andra halvåret också läggas den positiva effekten av effektiviserings- och kostnadsprogrammet som på årsbasis beräknas ge 2 miljarder kronor.

Vår högsta prioritet är H&M-varumärket där arbetet fortsätter med att förbättra sortimentet och kundupplevelsen i butik och online samtidigt som vi fortsätter att integrera de båda kanalerna. Parallellt fortsätter utvecklingen inom samtliga varumärken och satsningar som sport, beauty och home. Via vår investeringsarm CO:LAB skapar vi värde genom en rad spännande och innovativa partnerskap och affärsmodeller. Sellpy växer snabbt och är redan nu en av de största aktörerna inom second hand-mode i Europa. För att möjliggöra allt detta fortsätter våra investeringar även i varuförsörjningskedjan, tech och AI. Totalt sett ökar vi investeringarna från 7 till 10 miljarder kronor under 2023.

Trots det tuffa läget i omvärlden står H&M-gruppen stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Försäljningen på det nya finansiella året har börjat bra. De externa faktorerna är fortsatt utmanande men utvecklingen går åt rätt håll. I kombination med våra investeringar och effektiviseringar finns det goda förutsättningar för att 2023 blir ett år med ökad försäljning, förbättrad lönsamhet och lägre varulager. Vi står därför fast vid vårt mål om att uppnå en tvåsiffrig rörelsemarginal för helåret 2024.

Kommunikation i samband med bokslutskommuniké

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022, 1 december 2021 – 30 november 2022, publiceras kl. 08.00 CET den 27 januari 2023, följt av en presskonferens som hålls kl. 09.30 CET där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Presskonferensen hålls på svenska för finansmarknad och media på H&M:s huvudkontor i Stockholm, Ljusgården, Mäster Samuelsgatan 49, 3 tr. För presentationsmaterial, se hmgroup.com/investerare.

En telefonkonferens för finansmarknad och media hålls på engelska den 27 januari 2023 kl. 14.00 CET där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. För inloggningsuppgifter vänligen registrera er via länken: https://app.webinar.net/jREYXRkB8y3
För att kunna ställa frågor, vänligen se instruktioner i bekräftelsemailet.

För bokning av intervjuer i samband med bokslutskommunikén den 27 januari 2023, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Kontakt

Nils Vinge, IR-chef 08-796 52 50
Helena Helmersson, vd 08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef 08-796 55 00 (växel)

 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com
 
Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 27 januari 2023 kl. 08.00 (CET). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns på hmgroup.com.
 
 
H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.

 

Related Media