Pressrelease

H & M Hennes & Mauritz AB Tremånadersrapport

 

Första kvartalet (1 december 2022 — 28 februari 2023)

 • H&M-gruppens nettoomsättning i SEK ökade med 12 procent under första kvartalet till MSEK 54 872 (49 166). I lokala valutor var ökningen 3 procent. Exklusive Ryssland, Belarus och Ukraina var ökningen 16 procent i SEK och 7 procent i lokala valutor.
 • Bruttomarginalen uppgick till 47,2 procent (49,3). De externa faktorerna för inköpen till första kvartalet var mycket negativa jämfört med motsvarande period föregående år.
 • Sellpy, som är en av Europas största plattformar för second hand och som tidigare var ett intresseföretag, konsolideras i H&M-gruppen från det första kvartalet.
 • Rörelseresultatet uppgick till MSEK 725 (458) motsvarande en rörelsemarginal om 1,3 procent (0,9). En positiv effekt från omvärdering av intresseföretag, främst en engångseffekt avseende Sellpy, ingår med MSEK 999 (0).
 • Resultatet efter skatt uppgick till MSEK 540 (217), motsvarande SEK 0:33 (0:13) per aktie.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till MSEK 4 986 (3 624).
 • Den finansiella nettokassan uppgick till MSEK 10 424 (17 446). Summan av likvida medel och outnyttjade kreditfaciliteter var MSEK 38 923 (42 848).
 • Portfolio brands försäljning i det första kvartalet ökade med 19 procent i SEK och med 11 procent i lokala valutor.
 • Varulagret minskade med 16 procent i valutajusterat värde jämfört med föregående år.

      

 • För perioden 1 – 31 mars 2023 bedöms försäljningen i lokala valutor öka med 4 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Starten av vårsäsongen har försenats på många viktiga marknader som en följd av kallt väder. Vårkollektionerna har tagits emot väl där värmen har kommit.  
 • H&M-gruppen var det högst rankade varumärket av totalt 43 modevarumärken för sina klimatåtgärder i en ny rapport av miljö- och klimatorganisationen Stand.earth.
 • H&M-gruppen tar steg mot att nå de långsiktiga klimatmålen vilket framgår i års- och hållbarhetsredovisningen för 2022 som publiceras idag.
 • Årsstämma hålls den 4 maj 2023 med beslut bland annat om styrelsens förslag till oförändrad ordinarie utdelning om 6:50 kronor per aktie att utbetalas i två delar samt bemyndigande att kunna ha möjlighet att fram till årsstämman 2024 återköpa egna B-aktier om max 3 miljarder kronor. Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas om vissa förutsättningar uppfylls.

”H&M-gruppen står fortsatt stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Inledningen av året visar att vi har tagit ytterligare steg mot målet om en rörelsemarginal om 10 procent redan nästa år”, säger Helena Helmersson, vd.

Kommentar av Helena Helmersson, vd

Även om det utmanande läget i omvärlden kvarstår så ser vi flera områden där utvecklingen går åt rätt håll. De externa faktorerna som påverkar inköpskostnaderna fortsätter att förbättras, arbetet med kostnads- och effektivitetsprogrammet pågår med full fart och många av förändringarna som vi har gjort under de senaste åren börjar ge effekt. Samtidigt har vårkollektionerna mottagits väl på de marknader där våren har anlänt. Vi ser framsteg inom alla våra tillväxtområden:

H&M. Vi fortsätter med en rad initiativ för att erbjuda kunderna ännu mer värde. Tack vare våra investeringar inom bl a tech, AI och supply chain har vi en förbättrad precision och snabbare responstider vilket gör att kunderna får tillgång till ett ännu bredare och mer relevant sortiment anpassat till regioner, butiker och online. Mest tydligt syns det inom H&M dam som attraherar allt fler kunder. Vi fortsätter också med våra satsningar för att höja kundupplevelsen med ökad inspiration och smidighet i våra fysiska butiker och digitala kanaler.

Portfolio brands – COS, Monki, Weekday, & Other Stories och Arket – har haft en stark utveckling och blir ett allt viktigare bidrag till gruppens tillväxt. COS har gjort en omfattande uppgradering av sortimentet och stärkt sin positionering i premiumsegmentet. Arket fortsätter att växa snabbt och har tredubblats sedan 2019. 

New growth and ventures inkluderar våra nya affärsmodeller, partnerskap och investeringar i startups. För tio år sedan började vi investera i Sellpy som på kort tid har blivit en av Europas största plattformar för second hand. Nu konsoliderar vi bolaget i koncernen vilket synliggör värdet och skapar en positiv omvärderingseffekt på cirka en miljard kronor i kvartalet. Vi har ytterligare över 25 lovande bolag i portföljen som t ex Renewcell, TreeToTextile och Smartex för att nämna några.

Sammanfattningsvis står H&M-gruppen fortsatt stark med en robust finansiell ställning, stabilt kassaflöde och ett väl sammansatt varulager. Vår ökade investeringstakt inom samtliga tre tillväxtområden ger goda förutsättningar för fortsatt hållbar och lönsam tillväxt. Inledningen av året visar att vi har tagit ytterligare steg mot målet om en rörelsemarginal om 10 procent redan nästa år.

Kommunikation i samband med tremånadersrapporten

Tremånadersrapporten, 1 december 2022 – 28 februari 2023, publiceras kl. 08.00 CEST den 30 mars 2023, följt av en telefonkonferens kl. 09.00 CEST för finansmarknad och media där vd Helena Helmersson, finanschef Adam Karlsson och IR-chef Nils Vinge medverkar. Telefonkonferensen hålls på engelska.

För inloggningsuppgifter till telefonkonferensen vänligen registrera er på hmgroup.com eller via länken: https://app.webinar.net/ELXv5NR5P84

För bokning av intervjuer i samband med tremånadersrapporten den 30 mars 2023, vänligen kontakta Anna Frosch Nordin, presschef, telefon 073-432 93 14, anna.froschnordin@hm.com.

Kontakt

Nils Vinge, IR-chef                            08-796 52 50
Helena Helmersson, vd                     08-796 55 00 (växel)
Adam Karlsson, finanschef               08-796 55 00 (växel)

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)
106 38 Stockholm
Tel: 08-796 55 00, e-mail: info@hm.com
Styrelsens säte: Stockholm, org.nr. 556042-7220

För mer information om H&M-gruppen se hmgroup.com.

Informationen i denna delårsrapport är sådan som H & M Hennes & Mauritz AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående personers försorg för offentliggörande den 30 mars 2023 kl. 08.00 (CEST). Denna delårsrapport, liksom ytterligare information om H&M-gruppen, finns på hmgroup.com.

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET, Afound samt Sellpy. Ytterligare information finns på hmgroup.com.