Pressrelease

KALLELSE

 

Aktieägarna i H & M Hennes & Mauritz AB (publ) (556042-7220) kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl 15.00 i Erling Perssonsalen, Aula Medica, Karolinska Institutet, Nobels väg 6 i Solna. Inregistrering till årsstämman öppnar kl 14.00.

 

Styrelsen har beslutat att tillåta aktieägare att utöva sin rösträtt per post före årsstämman i enlighet med bolagets bolagsordning.

 

Rätt att deltaga och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom att närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska:

 

dels  vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 25 april 2023

dels senast torsdagen den 27 april 2023 anmäla sin avsikt att delta i årsstämman, antingen skriftligt under adress H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2023”) eller per telefon
08-402 90 48 måndag till fredag kl 9-16 varvid man ska ange att det rör anmälan
till årsstämman, via e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, eller på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma.
För anmälan av antalet biträden (högst två) gäller samma tid och adresser etc.

 

Vid anmälan uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer (dagtid) samt antal aktier och antal eventuella biträden. Bekräftelse per sms från avsändare ”H&M” kommer att skickas ut med början den 27 april (vilket ersätter deltagarkorten).

 

Deltagande genom poströstning

Aktieägare som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska:

 

dels vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 25 april 2023

dels senast torsdagen den 27 april 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst ifylld och undertecknad med post till H & M Hennes & Mauritz AB, c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Årsstämma 2023”) eller med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com, så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy/. Sådana elektroniska röster måste avges senast den 27 april 2023.

 

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma. Vid enbart poströstning krävs ingen separat anmälan till stämman.

 

Aktieägare som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud måste anmäla detta enligt anvisningarna under rubriken Rätt att deltaga och anmälan – Deltagande i stämmolokalen ovan. Det innebär att anmälan genom endast poströstning inte är tillräckligt för den som vill närvara i stämmolokalen.

 

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Fullmaktsformulär tillhandahålls av bolaget på begäran och finns även tillgängligt på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska även registreringsbevis eller annan behörighetshandling som utvisar behörig firmatecknare biläggas formuläret.

 

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten (dvs. poströstningen i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor finns i poströstningsformuläret och på https://anmalan.vpc.se/EuroclearProxy.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Den som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn. Sådan registrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering). Rösträttsregistrering som skett senast den 27 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

 

Ombud

Som vanligt kommer det att vara möjligt att deltaga på stämman genom ombud. Fullmaktsformulär finns på webbplatsen hmgroup.com/arsstamma.

 

Upplysningar på årsstämman

H&M vet att många aktieägare vill ställa frågor om bolaget, och H&M välkomnar sådana frågor och uppmanar den som vill ställa allmänna frågor om bolaget att höra av sig till H&M; se kontaktuppgifter nedan. 

 

Aktieägarna har rätt till vissa upplysningar på årsstämman: styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernbolag.

 

Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till:

 

Post:

H & M Hennes & Mauritz AB
c/o Euroclear Sweden AB,
Box 191, 101 23 Stockholm (märk kuvertet ”Frågor årsstämma 2023”)

 

eller

 

E-post:

Hm4may@hm.com

 

 

Integritetspolicy rörande hantering av personuppgifter i samband med bolagsstämma

För information om hur dina personuppgifter behandlas se: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

 

 

 

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Val av justeringsmän.
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 7. Framläggande av års-och hållbarhetsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen, samt revisorsyttrande om huruvida de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som gällt enligt tidigare stämmobeslut har följts.
 8. Anföranden av revisor, styrelseordförande och vd samt frågor från aktieägarna till bolagets styrelse och ledning.
 9. Beslut
  1. Om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  2. Om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag.
  3. Om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

   

 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och revisorer.
 11. Fastställelse av arvoden till styrelsens ledamöter och revisorerna.
 12. Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår:

12.1 Stina Bergfors

12.2 Anders Dahlvig

12.3 Danica Kragic Jensfelt

12.4 Lena Patriksson Keller

12.5 Karl-Johan Persson

12.6 Christian Sievert

12.7 Niklas Zennström

12.8 Christina Synnergren

12.9 Styrelseordförande: Karl-Johan Persson

 1. Val av revisor.
 2. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport för godkännande.
 3. Beslut om minskning av aktiekapitalet genom indragning av egna aktier och om ökning
  av aktiekapitalet genom fondemission.
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av egna aktier.
 5. Förslag från aktieägaren Daniel Sommerstein om uppdragande till styrelsen och VD avseende lansering av kläder med Fairtrade-märkning.
 6. Förslag från aktieägaren Fair Action om uppmaning till styrelsen avseende arbetare i H&M:s leverantörsled.
 7. Förslag från aktieägaren Fondazione Finanza Etica om redovisning av anskaffning av genetiskt modifierad bomull respektive ekologiskt framställd bomull m.m.
 8. Förslag från aktieägaren People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) om uppmaning till styrelsen att förbereda en rapport avseende slaktmetoder som används gällande dunprodukter som säljs av H&M.
 9. Stämmans avslutande.

 

Valberedning

Den nuvarande valberedningen utgörs av Karl-Johan Persson, styrelsens ordförande, Stefan Persson (Ramsbury Invest), valberedningens ordförande, Lottie Tham, Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder), och Karin Eliasson (Handelsbanken fonder).

 

Valberedningens beslutsförslag

Punkt 2 – Valberedningens förslag: till ordförande vid stämman föreslås advokat Andreas Steen.

 

Punkt 10 – Valberedningen föreslår åtta styrelseledamöter utan styrelsesuppleant. Valberedningen föreslår att en revisor väljs.

 

Punkt 11 – Valberedningen föreslår att styrelsearvoden per stämmovalda ledamöter fördelar sig enligt följande: styrelsens ordförande SEK 1 850 000, ledamot SEK 800 000. Arvodet för arbetet i revisionsutskottet föreslås uppgå till SEK 300 000 till ordföranden samt SEK 200 000 vardera till övriga ledamöter.

 

Om stämman beslutar enligt valberedningens förslag till styrelsesammansättning, och om antalet ledamöter i revisionsutskottet är samma som tidigare blir det totala arvodet SEK 8 150 000 jämfört med föregående års arvode om SEK 7 905 000, en ökning med 3 procent.

 

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

 

Punkt 12 – Valberedningen föreslår följande styrelse:
Omval av följande nuvarande styrelseledamöter: Stina Bergfors, Anders Dahlvig, Danica Kragic Jensfelt,
Lena Patriksson Keller, Karl-Johan Persson, Christian Sievert och Niklas Zennström. Nyval av Christina Synnergren.

 

Erica Wiking Häger har avböjt omval pga att Mannheimer Swartling Advokatbyrå där Erica är delägare har antagit striktare policys när det gäller externa styrelseuppdrag.
 

Styrelseordförande: omval av Karl-Johan Persson.

 

Information om föreslagen ny styrelseledamot:

 

Christina Synnergren: född 1978.

 

Christina Synnergren är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Christina har arbetat i 20 år på BCG (Boston Consulting Group), senast som Managing Director and Senior Partner. Hon har också haft ledande positioner inom BCG där hon bland annat ingått i den globala ledningen för detaljhandel- och modebranschen, samt som medlem i BCGs Executive Committee, den grupp som styr hela den globala verksamheten. Christina har valt att lämna BCG där hon avslutar sin anställning under våren, dvs före årsstämman 2023.

Eget aktieinnehav i H&M uppgår till 0 aktier och närståendes aktieinnehav i H&M uppgår till 0 aktier.

 

Närmare uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna finns på hmgroup.com.

 

Punkt 13 – Valberedningen föreslår, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, att registrerade revisionsbolaget Deloitte AB väljs till revisor i bolaget fram till slutet av årsstämman 2024. Deloitte AB har meddelat att om årsstämman bifaller förslaget kommer auktoriserade revisorn Didrik Roos att vara huvudansvarig revisor.

 

 

Styrelsens beslutsförslag

RÖSTLÄNGD, punkt 3

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

 

UTDELNING OCH AVSTÄMNINGSDAG, punkt 9 b

Styrelsen föreslår att årsstämman 2023 beslutar om en vinstutdelning till aktieägarna om SEK 6:50 per aktie. Styrelsen föreslår att utdelningen ska utbetalas vid två olika tillfällen under året – i maj samt i november. Den första utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie föreslås ha den 8 maj 2023 som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas den första utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 11 maj 2023. Den andra utdelningsbetalningen om SEK 3:25 per aktie föreslås ha den 10 november 2023 som avstämningsdag. Beslutar årsstämman enligt förslaget, beräknas den andra utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 15 november 2023.

 

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM INDRAGNING AV EGNA AKTIER OCH OM ÖKNING AV AKTIEKAPITALET GENOM FONDEMISSION, punkt 15

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om minskning av aktiekapitalet, för avsättning till fritt eget kapital, genom indragning av de 25 385 163 egna B-aktier som återköpts inom ramen för H&M:s återköpsprogram, varigenom aktiekapitalet minskar med 3 173 145,375 kronor.

För att återställa aktiekapitalet efter minskningen av aktiekapitalet föreslår styrelsen att årsstämman samtidigt beslutar om ökning av aktiekapitalet med 3 173 145,375 kronor genom fondemission utan utgivande av nya aktier, varvid minskningsbeloppet ska överföras från fritt eget kapital.

Redogörelse enligt 20 kap. 13 § aktiebolagslagen: Effekten av styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet är att aktiekapitalet och bundet eget kapital minskar med 3 173 145,375 kronor. Effekten av styrelsens förslag till beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission är att aktiekapitalet och bundet eget kapital ökar med 3 173 145,375 kronor. Sammantaget minskar alltså inte aktiekapitalet eller bundet eget kapital.

 

BESLUT OM BEMYNDIGANDE FÖR STYRELSEN ATT FATTA BESLUT OM FÖRVÄRV AV EGNA AKTIER, punkt 16

 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av bolagets aktier av serie B enligt följande.

 

Styrelsen bemyndigas att under perioden fram till årsstämman 2024, vid så många tillfällen som den anser lämpligt, förvärva högst så många av bolagets aktier av serie B att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget, för ett totalt belopp om högst SEK 3 miljarder. Styrelsen kommer avvakta och följa bolagets utveckling under året och bemyndigandet kommer endast att användas förutsatt att expansionen och investeringarna, liksom hittills, kan ske med fortsatt handlingsfrihet samt med beaktande av koncernens och moderbolagets finansiella ställning och kapitalstrukturmål samt de krav som verksamhetens art, omfattning, risker och utveckling av verksamheten ställer på koncernens och moderbolagets egna kapital och likviditet.

 

Förvärv ska ske på Nasdaq Stockholm till ett pris per aktie inom vid förvärvstillfället gällande kursintervall. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen möjlighet att under perioden fram till nästa årsstämma justera bolagets kapitalstruktur, varefter styrelsen, om bemyndigandet använts, avser att föreslå årsstämman 2024 att besluta om indragning av de aktier som återköpts av bolaget.

 

Majoritetskrav

För giltigt beslut enligt punkterna 15 och 16 ska förslaget biträdas av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

 

Övriga beslutsförslag m.m.

 

Punkt 17

Aktieägaren Daniel Sommerstein föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen och VD att ta nödvändiga beslut för att i sin tur sätta sina medarbetare på att initiera en plan för lansering av kläder med Fairtrade-märket på och därigenom visa att vi menar allvar med dessa frågor och att vi inte skyr några lösningar på de komplexa problem som finns under produktionen.

 

Punkt 18

Förslag från aktieägaren Fair Action:

 

”Årsmötet uppmanar bolagsstyrelsen att:

Delta i förhandlingar med fackliga företrädare och leverantörer för att upprätta och verkställa ett transparent och rättsligt bindande avtal. Genom avtalet ska parterna upprätta och verkställa:

 • en global fond för att säkerställa att arbetare i H&Ms leverantörsled får ersättning för de löner som inte betalats ut under coronapandemin, både retroaktivt och framåt;
 • en global fond för anspråk på ej utbetalade avgångsvederlag, för att säkerställa betalning av avgångsvederlag för arbetstagare vid fabriker som stängs eller där storskaliga uppsägningar genomförs; och
 • en global fond för att administrera styrning, övervakning och verkställande av avtalet, inklusive att säkerställa att grundläggande arbetsrättigheter respekteras.”

 

Punkt 19

Förslag från aktieägaren Fondazione Finanza Etica:

 

”Vi begär att H&M:

– redovisar en uppskattning av mängden inköp av genetiskt modifierad bomull i procent av sin totala mängd inköpt bomull;

– bedömer och redovisar de miljömässiga och sociala riskerna med att köpa GM-bomull;

– fastställer exakta mål för att minska sin exponering för genetiskt modifierad bomull;

– fastställer exakta mål för att öka sin anskaffning av ekologisk bomull (för närvarande har endast ett generiskt mål om att “fortsätta att anskaffa 100 % återvunnen, ekologisk, omställd eller certifierad bomull enligt Better Cotton Initiative” och ett mer konkret mål om att använda 30 % återvunnen bomull senast 2025 formulerats.”

 

Punkt 20

Aktieägaren People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) föreslår att bolagsstämman uppmanar styrelsen att förbereda en rapport om de slaktmetoder som används gällande dunprodukter som säljs av H&M.

 

 

———————————————————————————————————————-

 

Antal aktier och röster

I bolaget finns 194 400 000 A-aktier med tio röster per aktie och 1 460 672 000 B-aktier med en röst per aktie, vilket innebär att det totala antalet aktier i H&M är 1 655 072 000 och det totala antalet röster är 3 404 672 000. H&M innehade vid kallelsens utfärdande självt 25 385 163 aktier av serie B, motsvarande 25 385 163 röster, som inte kan företrädas vid stämman.

————————————————————————————————————————

 

Års-och hållbarhetsredovisningen för 2022 publicerades 30 mars 2023 på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma.

 

Års-och hållbarhetsredovisningen finns tillgänglig på H&M:s huvudkontor, Mäster Samuelsgatan 46A, 106 38 Stockholm och på bolagets webbplats och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer att finnas tillgängliga på stämman. Motsvarande gäller revisionsberättelse och revisorsyttrande, styrelsens ersättningsrapport och övriga handlingar som ska hållas tillgängliga för aktieägarna enligt aktiebolagslagen.

 

Skrivelser från aktieägare som lagt fram förslag under punkterna 17, 18, 19 och 20 finns tillgängliga på H&M:s huvudkontor och på bolagets webbplats.

 

Stockholm i mars 2023

H & M Hennes & Mauritz AB (publ)

Styrelsen

 

­————————————————————————————————————————

 

Kontaktpersoner:

Andreas Eriksson, kommunikationsdirektör, 073-595 45 05

Nils Vinge, IR-chef, 08-796 52 50

Joachim Spetz, ledamot i valberedningen, Swedbank Robur fonder 070-694 29 79

Karin Eliasson, ledamot i valberedningen, Handelsbanken fonder 070-334 03 32

 

H&M Group Media Relations 08-796 53 00 E-post: groupmediarelations@hm.com

 

Pressbilder och bakgrundsinformation för journalistiskt bruk kan laddas ner från hmgroup.com/media.

 

Kallelsen till årsstämman publiceras den 30 mars 2023 på bolagets webbplats hmgroup.com/arsstamma.

Den 4 april 2023 publiceras kallelsen i Post- och Inrikes Tidningar. Samma dag införs en annons i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om att kallelse har skett.

 

 

 

 

 

 

H & M Hennes & Mauritz AB (publ) grundades i Sverige 1947 och är noterat på Nasdaq Stockholm. H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt. I koncernen ingår förutom H&M, varumärkena COS, Monki, Weekday, & Other Stories, H&M HOME, ARKET samt Afound. Ytterligare information finns på hmgroup.com.