H&M-gruppen har ett entreprenöriellt förhållningssätt till affärsutveckling. Lansering av nya initiativ och business ventures gör det nödvändigt att acceptera verksamhetsrisker till en viss grad, samtidigt som det erbjuder många möjligheter. Inom H&M-gruppen klassificeras de som finansiella eller operationella risker och kategoriseras därefter i definierade underområden. Finansiella risker är kopplade till användningen av ekonomiska medel och finansiella resurser och omfattar valutakursfluktuationer, skatter samt diverse regler och förordningar. Operationella risker består av interna verksamhetsrisker och externa händelser som kan påverka koncernen. Under 2023 fanns det ett antal externa risker och osäkerhetsfaktorer som identifierades och hanteras av bolagets risk process.

I bolagsstyrningsrapporten från sidan 14, finns som ett fristående dokument under Bolagsstyrningsrapporter här, beskrivs mer ingående hur H&M-gruppen arbetar med riskhantering och intern kontroll.

Related