H&M:s valberedning har följande sammansättning:

  • Stefan Persson, styrelseordförande
  • Lottie Tham, representerande Lottie Tham
  • Tomas Nicolin, representerande Alecta
  • Jan Andersson, representerande Swedbank Robur fonder
  • Peter Lindell, representerande AMF pension

Ovanstående information publicerades den 26 september 2007 i samband med niomånadersrapporten.

Förslag från aktieägare till valberedningen kan skickas antingen till ledamöter i valberedningen eller direkt till bolaget för vidarebefordran till beredningen på e-post valberedningen@hm.com alternativt på postadressen: H & M Hennes & Mauritz AB, att. Carola Echarti-Ardéhn, 106 38 Stockholm.

Principer för valberedningen, antagna av årsstämman 3 maj 2007

Bolaget skall ha en valberedning bestående av styrelseordförande samt fyra övriga ledamöter representerande envar av de fyra röstmässigt största ägarna utöver den aktieägare som styrelseordföranden må representera.

De till röstetalet största aktieägarna kommer att kontaktas på grundval av bolagets, av VPC tillhandahållna, förteckning över registrerade aktieägare (ägargruppsvis) per den 31 augusti 2007. Den aktieägare som ej är registrerad i VPC, och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet.

Styrelsens ordförande skall snarast efter utgången av augusti månad kontakta de fyra röstmässigt största aktieägarna enligt ovan, och be dem utse varsin ledamot. Om någon av aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen skall nästa aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot.

Namnen på ägarrepresentanterna och namnen på de aktieägare de företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Ordförande i valberedningen skall om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, och om valberedningen anser att det finns behov av att ersätta denna ledamot, skall valberedningen utse ny ledamot.

Arvode skall ej utgå till valberedningens ledamöter. Valberedningen får belasta bolaget med skäliga kostnader för resor och utredningar.

Valberedningen skall till årsstämman lämna förslag till;

  • val av stämmoordförande,
  • val av styrelseordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse,
  • styrelsearvode uppdelat mellan ordförande och övriga ledamöter samt eventuell ersättning för utskottsarbete val av och arvodering till revisorer och revisorssuppleanter (i förekommande fall).
  • beslut om principer för tillsättande av ny valberedning

Dokument