Revisionsutskott

  1. Home
  2. Revisionsutskott

H&M:s revisionsutskott utses årligen av styrelsen. I revisionsutskottet ingår Christian Sievert (ordförande) samt Anders Dahlvig (ledamot) och Helena Saxon (ledamot).

Vid utskottets möten, som alltid protokollförs, deltar normalt även finanschef,  ekonomiansvarig, Investor relations-ansvarig, ansvarig för bolagsstyrning och revisorerna. Vid behov kallas även olika specialister inom t ex POD/HR, expansion, säkerhet, business tech, och dataskyddsombud.

Revisionsutskottet följer upp H&M-gruppens finansiella rapportering, inklusive regelefterlevnad för den lagstadgade hållbarhetsrapporteringen, och effektiviteten i bolagets riskhantering och interna kontroll, för att säkerställa att påverkan, risker och möjligheter hanteras på ett lämpligt sätt – inklusive sådana som är hållbarhetsrelaterade. Utskottet övervakar alla revisionsämnen och publiceringen av bolagets finansiella rapporter.

Utskottet ska även biträda valberedningen när förslag till bolagsstämman läggs fram gällande revisorsval. Revisionsutskottet granskar och övervakar också revisorernas opartiskhet och oberoende samt fastställer vilka uppdrag revisionsfirman får åta sig för H&M-gruppen utöver revision. Revisorerna lämnar en årlig skriftlig försäkran till revisionsutskottet avseende revisorns oberoende, där det också beskrivs vilka tjänster utöver revision som revisionsfirman har tillhandahållit H&M-gruppen under räkenskapsåret.

Revisionsutskottet får kontinuerlig information och beslutsunderlag från bland annat vd, finanschef och bolagets externa revisorer. Revisionsutskottets uppgift är även att se till att korrekt information snabbt kommer styrelsen till del.

Läs mer om revisionsutskottets arbete under 2023 i H&M-gruppens Bolagsstyrningsrapport på sidan 13.

Related